Facebook Pixel

Isikuandmete töötlemise tingimused

Alljärgnevad isikuandmete töötlemise põhimõtted sätestavad füüsilise isiku (Kliendi) andmete töötlemise põhialused ja korra suhetes Profikeskus OÜ-ga (edaspidi nimetatud PROFIKESKUS).

Isikuandmete töötlejad

Vastutav töötleja on PROFIKESKUS (registrikood 12543088, aadress Tallinna mnt 78 Uuemõisa alevik, Ridala vald, Lääne maakond), kes töötleb ise ja/või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid vastavalt käesolevale isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmeteks on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress ja päringu-, tagasiside- või e-kirja sisu), mis PROFIKESKUS on tehingute käigus või tehingusse astumise nõusoleku või kinnituse kaudu teada saanud.

Isikuandmete töötlemine

PROFIKESKUS töötleb füüsiliste isikute (Klientide) andmeid, kes ostavad otse või edasimüüjate kaudu PROFIKESKUSe pakkutavaid tooteid ja/või kasutavad PROFIKESKUSe poolt atesteeritud edasimüüjate- või hooldetöökodade teenuseid seadmete hoolduseks või remondiks või astuvad muul eesmärgil PROFIKESKUSega tehingusse (nt toote garantii).

Volitatud töötlejaga tehingusse astumisega või tehingusse astumise nõusoleku või kinnituse andmisel, annab Klient Volitatud töötlejale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Isikuandmete töötlemiseks on igasugune toiming tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku andmetega (s.o andmetega, mida on võimalik seostada konkreetse füüsilise isikuga), sh isikuandmete kogumine, salvestamine andmebaasis, säilitamine, süstematiseerimine, analüüsimine, muutmine, kustutamine, edastamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, ristkasutus, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine.

Vastutaval- ja Volitatud töötlejal on eeltoodule lisaks õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vms) teel antud Kliendi teateid ja korraldusi nende taasesitamise eesmärgil, samuti teha muid toimingud õigusrikkumiste vältimiseks, mis võivad sisaldada Klientide isikuandmeid (müügisalongide- ja hooldetöökodade turvasalvestised vms).

PROFIKESKUS edastab pangalinki kasutavate klientide andmed MAKSEKESKUS AS-le, et töödelda makseid. 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Vastutav töötleja FPROFIKESKUS töötleb isikuandmeid selleks, et:

-          täita Klientide ees võetud lepingulisi kohustusi toodete edastamisel ja teenuste osutamisel;

-          täita Klientide ees võetud lepingulisi kohustusi seoses toodete remondi-, hoolduse- ja garantiiga;

-          arendada igapäevast äritegevust ja töötada välja uusi tooteid ning teenusteid (nt kliendiküsitlused, meeldetuletused,  andmeanalüüsid, turu-uuringud jms);

-          hoida ära õigusrikkumisi või kahjude tekkimist või tagada nõuete täitmine (nt andmete edastamine kohtule ja õiguskaitseorganitele);

-          Klientide eelneval nõusolekul pakkuda neile otseturundusena Vastutava töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste, hooldus- ja tootealase info, kliendilehe, uudiskirjade vms pakkumine e-posti või SMS teel).

Volitatud töötleja töötleb isikuandmeid eelviidatud eesmärkide saavutamiseks ja järgib seejuures käesolevaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Volitatud töötleja ei anna kolmandatele isikutele üle Klientide isikuandmeid.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Kliendi eelnevalt antud nõusolekul võidakse talle otseturunduse eesmärgil elektrooniliste sidekanalite (e-post, SMS) kaudu edastada turundusliku sisuga materjale (nt uute toodete ja/või teenuste kohta, erinevate hooldusalaste nõuannete ja nippide kohta, kampaaniapakkumiste ja loosimiste kohta vms), otse PROFIKESKUSe poolt või lepingulise teenusepakkuja vahendusel.

Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, samuti keelduda eelnimetatud reklaamist ja pakkumistest, saates vastava avalduse e-posti aadressile info@profikeskus.ee. Samuti on info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluste kohta esitatud ka edastatud reklaami või pakkumise juures.

Isikuandmete kaitse

Vastutav- ja volitatud töötleja tagavad isikuandmete kaitse nende töötlemise käigus, kasutades selleks tõhusaid ja asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid ning vajalikke vahendeid isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitseks.

Ligipääs isikuandmetele

PROFIKESKUS säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja saada teavet tema andmete töötlemise kohta. Samuti on Kliendil igal ajal õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, nende töötlemise lõpetamist, piiramist, parandamist, sulgemist ja kustutamist. Selleks tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@profikeskus.ee 

Sellisel juhul töötleb PROFIKESKUS isikuandmeid edasi üksnes juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on olemas õigustatud huvi (nt. õigusrikkumiste- ja kahjude ärahoidmine, nõuete täitmise tagamine vms).

Kogutavate isikuandmete ulatus

Isikuandmeid koguvad Vastutav- ja volitatud töötleja vaid ulatuses, mis on vajalik eelkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Kogutavad isikuandmed peavad olema asjakohased, täielikud ja vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks.

Küsimuste ja avalduste korral isikuandmete töötlemise osas palume saata kiri e-posti aadressile info@profikeskus.ee.